Achtergrond & werkwijze

Waarom is er een TKI Deltatechnologie?

Nederland is een van de welvarendste landen binnen Europa. Maar deze positie is niet vanzelfsprekend. De overheid voert daarom een bedrijvenbeleid om bepaalde sectoren verder te versterken (zie topsectoren.nl). Dit beleid is vooral gericht op negen topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt.

Met Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) bevordert de Rijksoverheid samenwerking tussen onderzoeksorganisaties, bedrijven en overheden. Hierbij ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de TKI’s in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ).

Binnen een TKI werken onderzoeksorganisaties, bedrijven en overheden samen aan een privaat-publiek gefinancierd, meerjarig TKI-programma. Een TKI-programma omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze soorten onderzoek. Het TKI zorgt voor regie, netwerkvorming en kennisdeling.

Werkwijze TKI Deltatechnologie

Het TKI is geen gesloten netwerk maar staat nadrukkelijk open voor alle kennisinstellingen, overheden, private partijen en anderen die de doelen van het TKI willen ondersteunen.

Het TKI Deltatechnologie is vooral een aanjager, stimulator en facilitator: zorgen dat de verbindingen tussen de verschillende onderdelen van het netwerk open blijven en dat het netwerk zo nodig voldoende adaptief is, absorbeert en anticipeert.

Het TKI programma van het TKI Deltatechnologie is vastgelegd in een zogenaamde innovatie-agenda en in een ’innovatiecontract’. In de innovatie-agenda Deltatechnologie 2018-2021 wordt verteld welke ambities we in Nederland hebben en welke we als Deltatechnologiesector met Europese partners willen uitwerken. De agenda zal ook gebruikt worden bij de programmering van de kennisinstituten en een rol spelen in de uitvragen voor onderzoeksvoorstellen van NWO. De kennis- en innovatieagenda vormt de basis voor het Innovatiecontract.

TKI Deltatechnologie zorgt voor:

  • de gehele kennis- en innovatieketen op het gebied van de Deltatechnologie;
  • verbindingen tussen de strategische, tactische en uitvoerende niveaus;
  • een afgewogen verhouding in de Deltatechnologie-sector tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven;
  • actieve verbindingen tussen enerzijds de Deltatechnologie-sector, de Watertechnologie- en Maritieme sector, én anderzijds met andere topsectoren op topsector doorsnijdende onderwerpen;
  • aanjagen en coördineren van het ontstaan, het ontwerp, de ontwikkeling en de uitvoering van de projecten, programma’s en plannen (innovatiecontracten, business cases, thuismarktinnovatie).

TKI Deltatechnologie rekent het specifiek tot zijn taak om:

  • te zorgen dat het samenstellen, het verder ontwikkelen en het toepassen van de innovatie-agenda Deltatechnologie in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen gebeurt;
  • nieuwe initiatieven verder te stimuleren en te begeleiden. Het TKI Deltatechnologie zorgt voor een transparant, gedegen en uniform beoordelingsproces dat leidt tot continuïteit in de identificatie en prioritering van nieuwe businesscases met als resultaat zoveel mogelijk succesvolle projecten en programma’s;
  • geregeld nut en noodzaak van een actualisering van de marktanalyse te bepalen en in het verlengde ervan te beoordelen of er een koppeling is tussen de projecten en programma’s en de innovatie-agenda Deltatechnologie;
  • ervoor te zorgen dat er voldoende communicatie is over de voortgang van de Deltatechnologie sector (e.g. de realisatie van de projecten en programma’s), over de relevante nationale en internationale markt-, kennis- en overheidsontwikkelingen en over de aansluitende uitvoering van de maatregelen;
  • ervoor te zorgen dat de afspraken over de feitelijke resultaten en omvang van de innovatieve investeringen en rendementen gevolgd worden. Het gaat hierbij in het bijzonder om het in de gaten houden van de exportpositie van Nederland in de deelsector Deltatechnologie, waarbij onderscheid gemaakt moet worden in de positie van de kennisinstellingen, de grote bedrijven, het MKB en de ingenieursbureaus.