Watermanagement

Uitdaging

Het gaat hier om de ontwikkeling van kennis over de keuzes die we hebben om het water te benutten voor de diverse maatschappelijke en economische functies en de keuzes die daarin gemaakt moeten en/of kunnen worden op nationale, regionale en lokale schaal. Het gaat hierbij om het verdelen van schaars water (kwantitatief en kwalitatief). Daarnaast gaat het hier ook om de inrichting van het watersysteem, de mogelijkheden om water vast te houden, en welk gebruik wel of niet aanvaardbaar is en welk gebruik prioriteit krijgt en om het voorkomen van wateroverlast/schade. Ook ligt hier nog een resterend KRW vraagstuk, inclusief de gevolgen van nieuwe verontreinigingen. Slim watermanagement vergt beheergrens overstijgende afwegingen en betreft een cultuuromslag op operationeel, strategisch, management en bestuurlijk niveau.

K&I-vragen

 • Kennis over kansrijke besluitvormingsprocessen, effectieve instrumenten of procedures en passende arrangementen. Het ontwikkelen van beheerscenario’s en het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend systeem (BOS). Waar zitten de stuurknoppen en bandbreedte in het systeem en welk effect hebben de stuurknoppen op de sturing? Wat zijn schadefuncties bij te droog en te nat? Welke criteria gebruik je voor de selectie van de beheerscenario’s? Welke mogelijkheden zijn er om te optimaliseren (ook ten aanzien van bijvoorbeeld energieverbruik) en via welke criteria kom je tot keuzes?
 • Ontwikkeling van een snelle tool/instrument (Rapid Assessment Tools) waarmee minimaal tweemaal daags de waterbalans op landelijke en regionale schaal kan worden doorgerekend ten behoeve van operationeel beheer.
 • Hoe kun je het watersysteem slimmer inrichten (natuurlijke beekherstel) en maatregelen nemen om water vast te houden (landbouw op peil/bufferboeren). Welke invloed heeft deze maatregelen op de waterkwaliteit? Welke gevolgen hebben nieuwe stoffen op het aquatisch ecosysteem?
 • In het buitenland is vaak veel minder water data aanwezig. Daarom is voor de export van belang om inzicht te krijgen hoe je met weinig beschikbare middelen en data toch slimme keuzes t.a.v. waterinrichting en waterbeheer kan maken.
 • Hoe kunnen gebruikers bijdragen aan een optimaal watermanagement? De boer als waterbeheerder bijvoorbeeld.

Lopende programma’s

 • Programma Slim Watermanagement van RWS en waterschappen
 • Deltaprogramma zoetwater, Digitale Delta (open boezem-open data)
 • Waterwijzer Landbouw en Waterwijzer Natuur
 • IMPREX en WaterNexus

Nieuwe accenten

 • (Real-time) data, informatievoorziening en (nieuw te ontwikkelen) modellen. Bv. real time control van gemalen op basis van anticiperend waterbeheer en duurzame energie afname.
 • Ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem om complexe watersystemen en afvalwaterketens aan te sturen op basis van variabele energiemarkt (relatie met KIC Water en ICT).
 • Ontwikkelen van de relatie tussen slim watermanagement en regionale zelfvoorzienendheid (waterbehoefte/gebruik landbouw/natuur), inclusief schadefuncties (droog nat en zout). Relatie met KIC Water en Voedsel.
 • BwN beekherstel
 • Watermanagement en grondwaterstand vanwege paalrot in stedelijke omgeving (relatie met KIC Duurzame Deltasteden)

Valorisatie

Producten liggen vooral op het technische vlak: uitwisselen van data, koppelen en ontwikkelen van modellen en (ict-)systemen, Future Weather scenario’s. Daarnaast zullen een aantal governance tools worden ontwikkeld zoals operationeel werkende beslissingsondersteunend systemen in 2020.

Cross-overs

Watermanagement is een cross-sectoraal thema en zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de topsector Agri&Food en ICT.