Water en energie

Uitdaging

Verduurzaming Energievoorziening, mondiaal maar ook nationaal.

K&I-vragen

  • Het cluster ‘Energie en Water’ heeft betrekking op zowel opwekking van energie uit het watersysteem als buffering van energie in het watersysteem (o.a. bij piekaanbod van zon- en windenergie). Het gaat in ook over de koppeling van duurzame energie met waterbouwkunde (dijken, off-shore, windenergie)
  • technisch-inhoudelijk kennisvragen (o.a. ‘Hoe kan het integrale watersysteem worden ingezet als buffer? Welke technieken voor energieopwekking zijn op welke locatie het meest kansrijk?’)
    procedureel-inhoudelijke kennisvragen, zoals ‘Welke rekenmodellen moeten gebruikt worden in vergunningsprocedures en subsidieprogramma’s als de SDE

Lopende programma’s

Op dit moment faciliteert Rijkswaterstaat (de ontwikkeling van) een aantal testlocaties voor energie uit water (o.a. Grevelingendam, Oosterscheldekering, Afsluitdijk). Maar een gezamenlijke visie vanuit zowel bedrijfsleven als overheid ontbreekt, en de bestaande subsidieregelingen worden door de sector als niet onvoldoende adequaat ervaren. Hierdoor wordt de exportpotentie niet volledig benut.

Nieuwe accenten

  • Integrale aanpak voor energieopwekking en buffering vanuit een gezamenlijk visie van bedrijfsleven (water- én energiesector), betrokken departementen (EZ en IenM), waterbeheerders (Rijkswaterstaat en Waterschappen) en kennisinstellingen.
  • Reduceren van energieverbruik in waterbeheer zoals Real time control van gemalen op basis van anticiperend waterbeheer en duurzame energie afname. Ontwikkeling van de geautomatiseerd systeem om complexe watersystemen en afvalwaterketens aan te sturen op basis van variabele energiemarkt

Cross-overs

Omdat dit cluster een duidelijke cross-over is tussen de Topsectoren Water en Energie, wordt het onderwerp ‘Innovatieve technieken voor energiewinning uit water’ gezamenlijk geprogrammeerd.
Binnen de TKI Deltatechnologie heeft dit cluster sterke raakvlakken met de kennis- en innovatieclusters ‘Watermanagement’, ‘Water en ICT’, Eco-engineering tav Blue Energy en offshore windmolens en ‘Natte Kunstwerken’. Ook is er samenhang met de Topsector Watertechnologie wat betreft energiewinning uit afvalwater.