Water en voedsel

Uitdaging

De wereldbevolking groeit. De vraag naar voedsel neemt toe. Voldoende schoon en zoetwater voor voedselproductie is belangrijk, immers “voedsel groeit waar water stroomt”. In het kader van voedselzekerheid is een van de belangrijkste uitdagingen de komende jaren het efficiënter omgaan met voedingstoffen, rest- en afvalstromen, waaronder prominent ook water. Vooral rondom metropolitane gebieden is de uitdaging groot. Ook vormt klimaatverandering een grote uitdaging voor de sector: hoe gaan we om met periodes van te veel en te weinig water in relatie tot voedselzekerheid, verzilting, blue growth? Daarnaast vormt het een uitdaging om efficiënter om te gaan met voedingsstoffen, rest- en afvalstromen voor een goed ecosysteem in de bodem en het water en wereldwijd voedselzekerheid te vergroten. In Nederland zijn we vooruitstrevend in onze delta-aanpak. We zijn eveneens excellent op het gebied van onze kennis van de landbouw. Deze twee sterke kanten van Nederland worden gebundeld en brengen we naar de rest van de wereld.

K&I-vragen

 • Gebruik van zilt/zout water in voedselproductie;
 • Vereisten en mogelijkheden voor waterkwaliteit en waterhergebruik in voedselproductie, met speciale aandacht voor filtering en hergebruik van grondstoffen en nutriënten.
 • Klimaatverandering in relatie tot waterbeschikbaarheid en duurzame landbouw in de wereld. Klimaatverandering en resilience: hoe kan de primaire sector hierop anticiperen? Welke kwetsbare landbouwgebieden dragen in hun huidige gebruik bij aan de problematiek rond water en klimaat (e.g. veenweidegebieden, overbegrazing en ontbossing)
 • Integraal zicht op water in de hele voedselketen (van grond tot mond) strekken van integraal watermananagement en bijbehorende governance modellen tot specifieke technologien voor waterbesparing;
 • Inpassing van blue growth in mariene systemen.

Lopende programma’s

More crop per drop, binnen de topsector watertechnologie. Topsectoren agri en food, tuinbouw en uitgangsmaterialen en resource efficiency.
Climate KIC, klimaatpilots, Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer, achteroevers, Climate Smart Agriculture programma, Metropolitan Foodclusters, Goede grond voor een duurzaam waterbeheer

Nieuwe accenten

 • Mondiale vraagstukken waterbeschikbaarheid en watergebruik (koppelen aan agro-economische kennis): mondiale modellen zijn op dit moment in ontwikkeling
 • Acceptatie van consumenten en de agrarische sector van nieuwe producten, teeltmethoden en omgaan met zilt water of hergebruikt ‘afvalwater’
 • Hergebruik van stedelijke (afval)waterstromen in de agrarische sector
 • Toepasbare beheermaatregelen bij klimaatverandering
 • Inzet high-tech waterbesparende technologieën in hoogproductieve systemen
 • Slim watermangement in relatie tot het gebruik van water voor de landbouw.

Valorisatie

ntb

Cross overs

Andere topsectoren: agri&food, tuinbouw en uitgangsmaterialen.
Binnen Topsector Water: watertechnologie

Aandachts-punten

 • Op dit moment zijn er ambities, maar nog beperkte middelen te zijn voor deze KIC.
 • Bundeling van krachten op het gebied van water en voedsel door kennis, beleid en praktijk samenbrengen.
 • Beleid rond landbouw en water met elkaar verbinden (EZ en I&M) en daarmee het nationale beleid en kennisagenda in samenhang te zien met de Europese agenda