Duurzaam functioneren watersystemen

Uitdaging

Om Nederland ook op langere termijn (50-100 jaar) leefbaar en bewoonbaar te kunnen houden is kennis nodig over hoe de watersystemen zich ontwikkelen, rekening houdend met klimaatverandering (met als gevolg zeespiegelstijging en veranderende rivierextremen) en socio-economische veranderingen.

K&I-vragen

Het gaat hierbij om inzicht in de lange termijn ontwikkeling van watersystemen (Integraal: morfologie, waterkwaliteit en ecologie) in interactie met veranderingen in het gebruik (bijv. de scheepvaart op de Rijn), en welke maatregelen mogelijk zijn om deze systemen duurzaam te gebruiken. K&I vragen hebben onder betrekking op:

  • Wat is verantwoorde grens winning suppletiezand? Hoeveel suppletiezand is nodig om kustfundament op orde te houden? Waar kust suppleren om tegelijkertijd Waddenzee te voeden?
  • Hoe rivierbodemdaling in Rijntakken beteugelen? Interactie met Duitsland? Hoe beïnvloedt rivierbodemdaling (extreme) afvoerverdeling? Stabiliteit splitsingspunten onder extreme omstandigheden? Wat is de relatie hoogwater en beddingvormen? Hoe groot is het rivierlangs sedimentransport en hoe wordt dat beïnvloed door voorgestelde maatregelen? Welke gevolgen heeft klimaatverandering en bodemdaling voor de binnenvaart?
  • Hoe stabiel zijn de geulen en banken in de Zeeuwse estuaria onder klimaatverandering en zeespiegelstijging? Wat is het effect op natuurwaarden en dijkstabiliteit?

Lopende programma’s

Kustgenese 2.0 (in opstart), Rivercare (STW-perspectiefprogramma, loopt, 2014-2019),EU- STARFLOOD (loopt), Naturecoast
BESAFE (loopt), Multifunctional flood defences (STW-perspectiefprogramma,. loopt), SAFElevee (loopt), Optimising Water Availability with SENTINEL-1 Satellites (Water2014-programma, loopt), Understanding flow slides in flood defenses (Water 2014-programma, loopt), CocoChannel: Co-designing Coasts using Natural Channel-shoal dynamics. (2014-2019)

Nieuwe accenten

  • Grootschalige langjarige pilots, waarmee effecten op grote schaal (tijd en ruimte) zichtbaar worden. Samenhangend laboratorium- en veldwerk en fundamenteel / toegepast onderzoek.
  • Aandacht voor morfologisch gedrag op grote tijd- en ruimteschalen, bijv. Rijntakken, van kustfundament (incl. interactie met estuaria/Waddenzee) in relatie tot het duurzaam gebruik van deze watersystemen.

 Cross-overs

  • Deltatechnologie – Maritiem (baggeren, maar ook binnenvaart!)
  • Logistiek: bereikbaarheid havens