KIC Waterveiligheid

Uitdaging

Het voorkomen van overstromingen is zowel nationaal als mondiaal een grote aan klimaatverandering gerelateerde uitdaging. In Nederland is de nieuwe op risico-gebaseerde normering een enorme transitie. In lijn met de nieuwe normering zal het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) tot 2050 ca. 1900 km waterkeringen sneller, beter, goedkoper en duurzamer op orde brengen. Hierbij wordt rekening houden met de hele levenscyclus op zowel dijkvak, dijktraject als systeemniveau en de koppeling met gebiedsprocessen.
Internationaal gaat het over omgaan met rampen (disaster risk reduction), preventie, (ruimtelijke) adaptatie, respons en herstel, systemen voor early warning, en voorspelling van hoogwaterstanden, dijksterktes, overstromingen en schade.
Zowel nationaal als internationaal is er extra aandacht voor wateroverlast.

SDG’s

Voorbeeld

Grote en ongestoorde monsters zijn nodig om de sterkte van de dijk en het grondmateriaal in het laboratorium te testen. In het kader van de projectoverstijgende verkenning macrostabiliteit (POVM) van het HWBP is hiervoor een nieuwe, grote diameter sampler ontwikkeld. Hier werken WS Rivierenland, HHSK, Deltares en diverse marktpartijen nauw samenwerken.

Nieuwe accenten

• Risicogestuurde afweging van maatregelen over de hele levenscyclus van waterkeringen
• Beter Leren Keren door veldmetingen en monitoring
• Nieuwe IT en data ontwikkelingen zoals aardobservatie
• Impact en impact modellering
• Meer integraliteit in ruimte- en tijdschalen
• Wateroverlast en ruimtelijke inrichting
• Betrokkenheid en deelname van burgers

Marktkansen

• Innovatieve dijkconcepten zoals dijkstabilisator, mobiele kering en dubbele dijk
• Integrale concepten met afwegingsmethodieken toepasbaar in buitenland
• Nieuwe informatiediensten voor calamiteitenbeheersing
• Early warning informatiediensten wereldwijd, gebruik van globale modellen
• Internationale inzet vanuit Kernteam Export en Promotie: hoogwater preventie Polen en Mexico. Havens, kust- en rivierwerken Colombia. Deltaplan Vietnam. Jakarta

Pilots
Meer informatie
Gerelateerde projecten
No items found
KIC’s
KIC Duurzaam gebruik Estuaria, Zeeën en Oceanen
KIC Duurzaam Functioneren van Watersystemen
KIC ECO-Engineering & Nature Based Solutions
KIC Water en ICT
KIC Water en Energie
KIC Water en Voedsel
KIC Watermanagement
KIC Natte Infrastructuur en Kunstwerken
KIC Duurzame Deltasteden
KIC Waterveiligheid