KIC Watermanagement

Uitdaging

Ongelijke en ongelijkmatige verdeling van water kan leiden tot watertekorten, verzilting en wateroverschot en daarmee tot conflicten tussen gebruikers en gebruiksfuncties. Benutten en sturen van water voor de diverse maatschappelijke en economische functies vraagt om keuzes op nationale, regionale en lokale schaal in de verdeling van schaars water (kwantitatief en kwalitatief). Daarbij gaat het ook om afstemming tussen vraag en aanbod door de inrichting van het watersysteem, de mogelijkheden om water vast te houden, prioriteiten in het gebruik, het voorspellen en voorkomen van wateroverlast/schade. Slim watermanagement vergt beheergrens-overstijgende afwegingen en betreft een cultuuromslag op operationeel, strategisch, management en bestuurlijk niveau.

SDG’s

Voorbeeld

Water Nexus is een nieuw NWO-STW onderzoeksprogramma onder leiding van de WUR met 25 partners van bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en overheid die hierin samenwerken om strategieën en oplossingen te ontwikkelen om de watervoor-ziening en de vraag naar water tussen industriële en landbouw-systemen te balanceren

Nieuwe accenten

• Big data, ‘Internet of Things (IoT)
• ICT en aardobservatie met satellieten
• Integraal instrumentarium voor verzilting
• Vernieuwing waterverdelingsinstrumentarium
• Waterkwaliteit, verontreinigingen (mede irt gezondheid, water & voedsel, watervoorziening)
• Internationaal: finance en governance van water resources en adaptief waterbeheer

Marktkansen

• Van data naar producten/diensten door koppeling en ontwikkeling van sensoren, modellen en (ict) systemen, Future Weather scenario’s.
• Beslissingsondersteunende systemen
• Simulaties, serious games voor verdelingsvraagstukken
• Nieuwe businessmodellen, en opschalen naar buitenland

Pilots
Meer informatie
Gerelateerde projecten
DEL135 11207092 Voorstel 4 Werken met Waterlandschappen
WENR30 – Advanced SubSurface Irrigation System using rockwool (ASSIST)
WENR25 PRECAUTION (PREdicting the Chemical sensitivity of AqUaTIc OrgaNism)
HZU01 Wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting
DEL103 – 11203485-002 WaterLOUPE: water scarcity risks to the industry and strategies to cope, phase 2
DEL079 – 11202589 WATERLOUPE: water scarcity risks to the industry and strategies to cope
DEL058 1230409 WATERSPRING: Assessing water related risks to the industry and other stakeholders in a watershed
DEL067 11201171 Monitoring van grondwaterstroomsnelheden
WENR03 Groene Cirkels (5238861-06 en -05 en 5200041900 en 5200041745)
DEL028 1220529 Data assimilation and Water Quality simulation for GEOSR, Korea
DEL021 1230452 Rekenen aan Slim Watermanagement in de praktijk
DEL015 1220987 Passive sampling; monitoring Gewasbeschermingsmiddelen
DEL012 1220538 Grondwatermakers van de achterhoek
SSB03 P27 Instabiel bressen
SSB02 P24 m2i Slijtage Onderzoek
KIC’s
KIC Duurzaam gebruik Estuaria, Zeeën en Oceanen
KIC Duurzaam Functioneren van Watersystemen
KIC ECO-Engineering & Nature Based Solutions
KIC Water en ICT
KIC Water en Energie
KIC Water en Voedsel
KIC Watermanagement
KIC Natte Infrastructuur en Kunstwerken
KIC Duurzame Deltasteden
KIC Waterveiligheid