KIC Water en Voedsel

Uitdaging

De wereldbevolking groeit. De vraag naar voedsel neemt toe, vooral rondom grootstedelijke gebieden. Voedselproductie heeft grote gevolgen voor de (grond)watervoorraden en kan o.a. leiden tot versnelde verzilting en bodemdaling en afname van de kwaliteit van ecosystemen. Door klimaatverandering hebben wij steeds vaker te maken met periodes van te veel of te weinig water. Voldoende schoon en zoetwater voor voedselproductie is dan ook een grote opgave. Hierdoor komt de voedselzekerheid in gevaar. De belangrijkste uitdaging voor de komende jaren is het efficiënter omgaan met voedingstoffen, rest- en afvalstromen, voor een goed ecosysteem in bodem en water en voor de voedselzekerheid wereldwijd.

SDG’s

Voorbeeld

In het kader van de POV Waddenzeedijken wordt een laaggelegen deel van de huidige landbouwpolder ingericht voor sedimentatie van slib uit de Eems-Dollard, terwijl een ander deel van het gebied kan worden benut voor de teelt van kokkels en zilte gewassen als zeekraal en zeeaster (dubbele dijk concept).

Nieuwe accenten

• Slim watermangement in relatie tot het gebruik van water voor de landbouw, hergebruik van stedelijke (afval)waterstromen in de agrarische sector, en waterbesparing in de gehele waterketen
• Monitoren waterkwaliteit in relatie tot voedselzekerheid (nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten etc)
• Verbeterd bodembeheer
• Waterkwaliteit en gevolgen verzuring op mariene ecosysteem

Marktkansen

• Inzet van beschikbare mondiale voedsel en watermodellen (o.a. Hi-Aware) voor o.a. conflictvoorspelling en beheersing
• Adviezen voor waterbeheer in relatie met voedselproductie
• Apps voor water op bedrijfsniveau, zoals de Waterwijzer Landbouw , Hydrometra , Bedrijfswaterwijzer , NitraatApp ,
• Nieuwe concepten voor voedselproductie op zee (zeewier, schelpdieren)
• Nieuwe businessmodellen

Pilots
Meer informatie
Gerelateerde projecten
WENR16 Fulvozuren: Een duurzaam alternatief voor synthetische chelaatmeststoffen
DEL085 – 1230602 Biologische asbestafbraak – fase 2
DEL080 – 11201600/11201703 Sediment management and Ecology in Rivers with reservoirs
WENR19 Perspectieven voor toepassing van herwonnen humuszuren in de landbouw
WENR02 Ethiopië Water Initiative
DEL044 1230908 Duurzaam beheer van stikstof in stortplaatsen
WENR12 Flutox
WENR04 – 5200042367 Nauwkeurigheid voorspeld bodemvochtgehalte (NaVoBoVo)
WENR08 Sludge2Soil: Van zuiveringsslib naar mestsstoffen en bodemverbeteraars
WENR01 – 5200042507 Door ontwikkeling MONQI
DEL009 1210611 Zoutmanagement in zoektocht naar zouttolerante aardappel
KIC’s
KIC Duurzaam gebruik Estuaria, Zeeën en Oceanen
KIC Duurzaam Functioneren van Watersystemen
KIC ECO-Engineering & Nature Based Solutions
KIC Water en ICT
KIC Water en Energie
KIC Water en Voedsel
KIC Watermanagement
KIC Natte Infrastructuur en Kunstwerken
KIC Duurzame Deltasteden
KIC Waterveiligheid