KIC Water en Energie

Uitdaging

Om de verdere opwarming van de aarde te beperken is in 2016 in Parijs een nieuw klimaatakkoord gesloten. Onderdeel van dit akkoord is de transitie naar een duurzame energievoorziening, mondiaal maar ook nationaal. Deze KIC wil bijdragen aan de klimaatdoelstelling van Parijs met zowel opwekking van energie uit het watersysteem als buffering van energie in het watersysteem (o.a. bij piekaanbod van zon- en windenergie). De grote uitdaging is de continue beschikbaarheid van duurzame energie (24/7 en seizoens-onafhankelijk). Het gaat in deze KIC ook over de koppeling van duurzame energie met waterbouwkunde (dijken, off-shore).

SDG’s

Voorbeeld

Op 10 januari 2017 vond de officiële startbijeenkomst plaats van het Nationaal Consortium ‘Zon op Water’. Dit samenwerkings-verband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden heeft de ambitie om drijvende installaties van zonnepanelen te ontwikkelen en de realisatie van drijvende zonneparken te bevorderen. Om precies te zijn: 2000 hectare in 2023.

Nieuwe accenten

• Reduceren van energieverbruik in waterbeheer
• Nieuwe technieken zoals: thermische energie uit oppervlakte- en afvalwater, waterkracht rivieren, getijdenenergie, bufferen van duurzame energie d.m.v. een Blue Battery, drijvende zonnepanelen, Blue Energy, Ocean Thermal Energy Coversion (OTEC)
• Optimalisatie energiewinning en environmental flows
• Impact op visbestand van waterkrachtcentrales en getijdenturbines
• Multifunctioneel gebruik van/meekoppelen met offshore windparken
• Integrale aanpak voor energieopwekking en –buffering vanuit bedrijfsleven, overheden, waterschappen en kennisinstellingen

Marktkansen

• Koppeling duurzame energietechnieken met waterbouw en offshore, de
vervangingsopgave kunstwerken en planning duurzame deltasteden.
• Inspelen op de bereidheid van burgers om kleinschalig of als gemeenschap duurzame energie op te wekken
• Nieuwe businessmodellen zoals Solease

Pilots
Meer informatie
Gerelateerde projecten
DEL127 11205898 BlueCan Helder water voor het klimaat
DEL111 – 11205653 Grow with the Flow
DEL100 – 11203032 COASTAR – Zout op afstand, zoet op voorraad. Grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond
DEL070 – 1230924 JIP HaSPro: Joint-Industry-Project Handbook Scour and cable
DEL047 – 11200775 DAMSAFE Enhancing Dam safety and Reservor Management in India
DEL026 1220483 Improving sediment management in river systems with reservoirs
KIC’s
KIC Duurzaam gebruik Estuaria, Zeeën en Oceanen
KIC Duurzaam Functioneren van Watersystemen
KIC ECO-Engineering & Nature Based Solutions
KIC Water en ICT
KIC Water en Energie
KIC Water en Voedsel
KIC Watermanagement
KIC Natte Infrastructuur en Kunstwerken
KIC Duurzame Deltasteden
KIC Waterveiligheid