KIC Natte Infrastructuur en Kunstwerken

Uitdaging

De komende jaren bereikt zowel in Nederland als in het buitenland veel met name naoorlogse infrastructuur het einde van haar levensduur. Dat geldt in de breedte voor transportinfrastructuur (havens, vaarwegen, wegen, offshore, kleine ondergrondse leidinginfrastructuur, energienetwerken en rioleringen) en specifiek voor natte kunstwerken als sluizen, stuwen en gemalen. Dit betekent voor de komende decennia een enorme vervangings- en renovatieopgave (VenR) van natte kunstwerken. Het doel is om op systeemniveau de functionaliteit van een klimaatbestendig netwerk te realiseren tegen een zo laag mogelijke CO2 footprint, materiaal en energieverbruik (het liefst energieneutraal) beschouwd over de hele levenscyclus.

SDG’s

Voorbeeld

In het kennisprogramma Natte Kunstwerken werken Rijkswaterstaat, de kennisinstellingen Deltares, TNO en Marin met de marktsector samen aan vragen rond de vervangingsopgave. Zo worden de kansen van meten en monitoren voor de bepaling van de technische en functionele restlevensduur voor bestaande en nieuwe kunstwerken onderzocht en worden tools ontwikkeld om de krachten op schip en constructie tijdens invaren en nivelleren te kunnen bepalen.

Nieuwe accenten

• Sluisinnovaties zoals bellenschermtechnologie, opvouwbare (houten) sluisdeur, vezelversterkte kunststofsluisdeuren, kantelsluis en visvriendelijke gemalen, energiezuinige sluizen/ energieopwekkende sluizen
• Gebruik hernieuwbare grondstoffen, nieuwe betontechnologie, als alternatief voor cement
• Invloed ontwikkeling scheepvaart (grootte, type aandrijving) op belastingen en dimensionering van natte kunstwerken.
• ICT: Schip als sensor, digitaal bouwen en simuleren van het bouwproces, Bescherming van besturingssystemen tegen cyber crime
• Vergroenen harde structuren (ecologische ontwerpen)
• Levensduur verlengende maatregelen

Marktkansen

• Rijkswaterstaat/ waterschappen / provincies / gemeenten: kleinere vervangingsopgave, beter benutten kansen voor integrale aanpak.
• Export NL kennis van nieuwe materialen, monitorings- en inspectietechnieken, modellen en restlevensduurvoorspellingen op het gebied van sluizen naar landen waar zichtbare groei is van transport op water
• Internationale inzet vanuit Kernteam Export en Promotie: Havens, kust- en rivierwerken in Colombia, Bangladesh en Iran.

Pilots
Meer informatie
Gerelateerde projecten
TU05 LabCosts
DEL108 – 11204462 Improved Axial Capacity of Piles in Sand (IPad)
DEL104 – 11204256 Geotechnical Reliability Analysis for Practical Applications (GRAPA)
DEL101 – 11203928 Innovatief Sediment Management voor Havens
DEL102 – 11203221 Pilot Project Navigation with Nature®: a CoVadem application for the Chindwin River, Myanmar
DEL097 – 11204317 D-Geo Stability 2019
DEL083 – Innovatief afmeren van schepen in de haven van de toekomst
DEL074 – 11201382 Consortium to improve & innovate Global circulation forecasting tools; Deltares Global Tide and Surge Model and the Volvo Ocean Race (GTSM-VOR)
TNO02 Kennisprogramma Natte Kunstwerken TNO
DEL068 – 11201789 Effectiviteit van een bellenscherm als scheider
DEL054 ROBAMCI fase 3, verdieping en verbreding
DEL062 11201091 Effectiviteit van een bellenscherm als scheider van water van verschillende dichtheden
DEL050 Natte Kunstwerken van de Toekomst
SBR11 – 2370 Scour Manual
SBR09 – 1791 Handboek uitvoeringsaspecten
DEL020 1221601 Development of Stereographic PIV in large hydraulic test facility
DEL011 1220448 ‘Deltares Shear Cell’ voor selectie van boorvloeistoffen
DEL006 1210806 Lange Termijn Metingen (GeoImpuls)
SBR02 – 1795 Ontwerpen van Geokunststoffen onder een steenbekleding (bij kribben in rivier)
SBR06 – 1753 Hydraulische belasting en effecten voortstuwingssystemen van schepen
KIC’s
KIC Duurzaam gebruik Estuaria, Zeeën en Oceanen
KIC Duurzaam Functioneren van Watersystemen
KIC ECO-Engineering & Nature Based Solutions
KIC Water en ICT
KIC Water en Energie
KIC Water en Voedsel
KIC Watermanagement
KIC Natte Infrastructuur en Kunstwerken
KIC Duurzame Deltasteden
KIC Waterveiligheid