KIC Duurzaam Functioneren van Watersystemen

Uitdaging

Om Nederland ook op langere termijn (50-100 jaar) leefbaar en bewoonbaar te kunnen houden is inzicht nodig over hoe bodem- en watersystemen zich ontwikkelen, rekening houdend met klimaatverandering (met als gevolg zeespiegelstijging, veranderende rivierextremen en versnelde bodemdaling) en socio-economische veranderingen. Daarnaast is het de vraag hoe wij onze wateren ecologisch robuust kunnen inrichten en de kwaliteit van water en bodem kunnen garanderen. De uitdaging is om bij het nemen van korte termijn beslissingen lange termijn oplossingen voldoende mee te nemen in de afweging

SDG’s

Voorbeeld

De NKWK onderzoekslijn Lumbricus kiest voor een integrale benadering waarbij wordt gekeken naar het hele stroomgebied. Het koppelt losse initiatieven en innovaties met de omgeving. In deze aanpak is gekozen voor een beperkt aantal proeftuinen om economie, hydrologie en ecologie te verbinden en te werken aan een klimaat-robuuste bodem en water-systeem

Nieuwe accenten

• Hoe te komen tot duurzame bodem en watersystemen mede i.r.t. wateroverlast
• Door komst Omgevingswet en de Structuurvisie Ondergrond (SVO) worden bodem- en waterthema’s meer en integraal gerelateerd aan maatschappelijke opgaven zoals bodemenergie, klimaatadaptatie, drinkwatervoorziening, bodemdaling, kabels en leidingen en mijnbouwactiviteiten
• Ecologie grote wateren (waterkwaliteit), ecologisch veerkrachtige watersystemen
• Duurzaam sedimentbeheer van de rivier (nationaal/internationaal)

Marktkansen

• POV Gebiedseigen grond
• Internationale inzet vanuit Kernteam Export en Promotie: grondwater management Mexico. Waterkwaliteit Ganges, India.

Pilots
Meer informatie
Gerelateerde projecten
DEL122 11205846 Toepasbaarheid en voorspelbaarheid lokaal gewonnen klei voor dijken
WENR26 – Milieurisico’s gebruik gewasbeschermingsmiddelen op stroomgebied-schaal (RA@Landscape)
DEL132 11206707 Worms: from sediment to soil (W:StS)
DEL131 11206383 Faalkansmodel voor asset management van persleidingen – Fase 2
DEL130 Schroefstraalbelasting onderzoeksprogramma (SOP)
DEL129 11206001 Holle Wegen: Geotechnische en geohydrologische aspecten van de waterbergende weg
DEL128 11206187 HYDROLIB
DEL126 11205901 Programma Innovatief Sediment Management voor Havens
DEL125 11204941 Ontwikkeling grootelement zetsteen als innovatieve dijkbekleding
DEL123 – 11205219 Soft Sediment Stability for Beneficial Use: innovative constitutive model development and numerical modelling
DEL121 – 11205109 WaterLOUPE: water scarcity risks to the industry and strategies to cope, phase 3
DEL120 -11205887 RisicOmodel SpoordeformatiE
DEL119 – 11205444 GEOLIB
DEL117 – ? Developing Delft3D-GeoTool to predict coastal evolution under sea-level rise
DEL114 – 11204510/11204511 Improving an integrated operational tool to manage a river system with dams and reservoirs considering flow, sediment and ecology
DEL113 – 11204888 Flexibiliteit in winningen – de oplossing om in te spelen op opgaven van de toekomst (FLEXOOT)
DEL118 – 11204920 Klimaatadaptatie in de praktijk
HALLO1 Natte teelten voor waterkwaliteitsbeheer
UTW01 Morfologische evaluatie van rivieringrepen
DEL107 – 11201882 Dune dynamics and preservation in the River Waal, using Multibeam and Parametric Echo Sounding (PES) [Acronym: PES-Waal]
DEL099 – 11203487 Direct (Hi-res) Response on Design Decisions (DRDD)
TU03 Expert Mening voor het bepalen van multidimensionale onzekerheid
DEL095 – 11203050/11203051 Development of process-based tools for assessing reservoir sediment management considering river ecosystem
DEL094 – 11203439 Baggerspecie als bouwstof, grootschalige toepassing voor een eco-innovatieve vooroeverontwikkeling.
SSB04 Excavation of Hard Deposits and Rock, 3D
WENR20 Landscape approach fate and effect assessments
WENR23 Adaptive Irrigation Model for Small Farmers
DEL089 – 11202804 Modelling lokale slibdynamiek en aanslibbing Maasmond (MoMa)
WENR22 Het effect van Sorghum op nitraatuitspoeling
TU01 “PRO-COAST: Probabilistic assessment of large-scale sandy interventions in the coastal zone.
DEL078 – 11200402 MAMPECInnovation Programme
WENR18 Validatie en kalibratie datasets aquatisch milieu
WENR17 The use of Mysid shrimps in the Environmental Risk Assessment of Plant Protection Products
DEL061 11201029 Post NWB Watersysteem Analyse
DEL059 1120209 CoVadem voor Havenbedrijf Rotterdam
DEL057 11200400 Linking ESF’s
DEL063 11200986 Continuous Integration of Models and Data
DEL053 1230699 Richtlijn geotechnisch laboratoriumonderzoek
DEL052 – 1230720 Pilot flexibele kribben in de IJssel
DEL051 – 11200355 JIP CoDeS 2.0
DEL055 – 11200451 Biocementatie in de ondergrond: Verplaatsing toepassingsbereik naar grond met hoger silt of lutumgehalte
WENR14 Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen
WENR13 Groene cirkels 2 (5200042644, 5200041900, 5200042340, 5200042479, 5200042323)
DEL048 1230871 / 1230860 Recirculatie van onderhoudsbaggerspecie
DEL045 1230828 Improving sediment management in river systems with reservoirs
DEL041 1230911 SALSA: Smart Engineering and Smart Logistics for Smart River Transport – connecting cities
WENR11 Toepassing Landschapsleutel bosbouw en natuur
DEL032 1230562 Integration Waituna catchment waterquality and economic models New Zealand
DEL029 1230743 JIP Energiebesparing gemalen
DEL024 1230372 Validatie van prototype van monitoringsysteem
DEL022 1230184 Tekenen en Rekenen voor Landschapsarchitecten en Stedenbouwers
DEL014 1221134 Kwaliteit in de grond gevormde palen met Seismic tube
DEL005 1220259 Water Quality Framework for DairyNZ
KIC’s
KIC Duurzaam gebruik Estuaria, Zeeën en Oceanen
KIC Duurzaam Functioneren van Watersystemen
KIC ECO-Engineering & Nature Based Solutions
KIC Water en ICT
KIC Water en Energie
KIC Water en Voedsel
KIC Watermanagement
KIC Natte Infrastructuur en Kunstwerken
KIC Duurzame Deltasteden
KIC Waterveiligheid