Waterveiligheid

Uitdaging

Flood risk management is een van de grote mondiale uitdagingen. Op de thuismarkt in Nederland is de grootste uitdaging het voorkomen van overstromingen vanuit zee en rivieren. De nieuwe normering en het risicodenken is daarin een enorme transitie. In het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is het een grote uitdaging om waterkeringen sneller, beter, goedkoper en duurzamer op orde te brengen, en daarbij rekening te houdend met de hele lifecycle op zowel dijkvak, dijktraject als systeemniveau.
Internationaal gaat het om preventie, (ruimtelijke) adaptatie, respons en herstel. Omgaan met rampen (disaster risk reduction), systemen voor early warning, en voorspelling van hoogwaterstanden, dijksterktes, overstromingen en schade.

K&I-vragen

 • Veiligheidscultuur en -beleving in het buitenland
 • Internationaal toepasbaar maken van waterveiligheidsconcepten (inclusief meerlaagsveiligheid), afwegingsmethodieken en voorspellingsinstrumenten
 • Hoe kunnen nieuwe meettechnieken ingezet worden om een beter beeld te krijgen van de werkelijke sterkte van waterkeringen en voor ruimtelijke kwaliteit?
 • Hoe kan beheer (en actieve zorgplicht) geoptimaliseerd worden gegeven de gehele lifecycle?
 • Hoe kunnen we ruimtelijke kansen (d.w.z. integrale gebiedsontwikkeling) beter benutten? Hoe om te gaan met kritieke infrastructuur?
 • Slimmere, duurzamere en robuuste waterkeringen, deltadijk

Lopende programma’s

HWBP: samenwerking met markt en kennisinstellingen, taskforce Deltatechnologie:

 • leren van alle uitvoeringsprojecten, toepassing in nieuwe projecten.
 • WTI2017 ontwikkeling instrumentarium voor waterschappen met ingenieursbureaus
 • STW project SAFELEVEE, Veiligheid Nederland in kaart, Ons Water.
 • EU projecten zoals RISC-KIT.

Nieuwe accenten

 • Innovatieve dijkconcepten: nieuwe en omgevingsvriendelijke technieken, inclusief geotechnische modellen en rekenmethodes voor niet bewezen technieken om deze sneller naar de praktijk te brengen
 • Aardbevingsbestendige waterkeringen
 • Kunstwerken en multifunctionele keringen
 • Innovatieve Noodmaatregelen (implementatie Flood Proof Holland)

Asset management

Integraal stedelijk ontwerp (inclusief nature based solutions) en slimme multifunctionele ‘droge’ infrastructuur, bijvoorbeeld gebruik wegen voor waterafvoer bij calamiteiten.

Valorisatie

 • Early warning informatiediensten wereldwijd
 • Waterkeringen van de toekomst
 • Integrale concepten met afwegingsmethodieken toepasbaar in buitenland
 • Nieuwe informatiediensten voor calamiteitenbeheersing (big data en citizen observatories)

Cross-overs

 • Topsector Energie (windmolens op waterkeringen; getijde-energie, gaswinning)
 • ICT

Aandachtspunt

Hoe in pilots omgaan met verantwoordelijkheden, onzekerheden en daarbij behorende risicoverdeling tussen de partijen binnen de gouden driehoek