Eco-engineering en nature based solutions

Uitdaging

Gebruik maken van processen in de natuur als alternatieve oplossingen om de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteit afname in delta’s te reduceren en de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, flora en fauna daarmee te verhogen.

K&I-vragen

 • Toepasbaarheid zachte en hybride oplossingen onder brede scope aan externe condities, inclusief aanlegmethodes en optimalisatie van technieken, kosten van aanleg en beheer, relatie met natuurbeheer en natuurwaarden en CBA lifecycle. Kosten, effecten, levensduur en ‘prestatiegedrag’ van nature based solutions en een vergelijking hiervan t.o.v. traditionele oplossingen?
 • Vertaling van de kennis opgedaan met Building with Nature concepten in Nederland naar buitenlandse situaties bij voorkeur via pilots in vergelijkbare omstandigheden;
 • Mogelijkheden van het gebruik van lokaal aanwezige materialen, typologie en wisselwerking tussen bodemmaterialen, vegetatie en waterkwaliteit
 • Hoe beslissers te begeleiden in besluitvorming t.a.v. onzekerheden en de flexibele aard van nature based solutions t.o.v. traditionele kunstwerken?
 • Kennis ten behoeve van ontwerpbaarheid van beoogde habitat 5 of 10 jaar na realisatie, en ground truthing aan de hand van full-scale pilots.

Lopende programma’s

Building with Nature: er loopt een groot aantal initiatieven. Deze zijn vooral gericht op nature based flood defence. Meer informatie hierover staat in tabel 2.1 van het Building with Nature Programmaboek.

Nieuwe accenten

 • Nature based economic development in oa havens, bv green ports, ontwikkeling drijvend groen in havenbekkens (invulling Kaderrichtlijn Water)
 • Nature driven based solutions in duurzame deltasteden
 • Nature based land- and water reclamation and ‘integral added value projects’, zoals Marker Wadden: ontwikkeling Kennis-, Innovatie en Monitoringsprogramma
 • Rivierinrichting, Self Sustaining River Systems en BwN beekherstel

Valorisatie

Toepassing van:

 • Nature driven based solutions om overstromingsrisico’s te verminderen in deltagebieden en grote rivieren voor overheden en bedrijven
 • Nature based economic development in oa havens
 • Nature driven based solutions in grote deltasteden

Cross-overs

Cross-selling van eco-engineering en nature based solutions kan plaatsvinen met de volgende topsectoren:

 • Water: water technologie voor nature based solutions gericht op waterzuivering
 • Water: maritieme technologie voor nature based economic development in bijvoorbeeld havens
 • Energie voor Blue Energy (offshore windmolens)