Duurzaam gebruik estuaria, zeeën en oceanen

Uitdaging

Hoe kunnen we duurzame economische activiteiten op en in onze zeeën, estuaria en oceanen ontwikkelen?). Wat betekent dit voor de ruimtelijke planning en veiligheid en hoe kunnen we emissies en verontreinigen vanaf land zoveel mogelijk verminderen?

K&I-vragen

 • Met welke beschermingsmaatregelen kunnen zwerfvuil, microplastics en onderwatergeluid worden teruggedrongen?
 • Wat zijn cumulatieve effecten van economische activiteiten op/in zee en klimaatverandering en wat is de draagkracht van mariene ecosystemen?
 • Hoe kan (menselijke) druk zo goed mogelijk worden voorspeld en gemonitord?
 • Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering en hoe kunnen deze met innovatieve monitoringstechnieken worden bepaald?
 • Wat zijn mogelijkheden voor duurzame vormen van aquacultuur, geïntegreerde energieparken en herstel scheldiercultuur, alsmede mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik?
 • Hoe veilige scheepvaart en vliegverkeer borgen, gegeven het steeds intensievere gebruik van de zeeën?
 • wat zijn gevolgen van nieuwe zeevaartroutes voor economie en ecologie

Lopende programma’s

Het onderzoek vindt deels plaats in het kader van het Noordzeebeleid (ondermeer. Beleidsnota Noordzee, 2050 Noordzee Gebiedsagenda, Nota Maritieme Strategie)

Nieuwe accenten

 • Ontwikkeling van nieuwe Building with Nature concepten: integratie van kustbescherming, natuur en voedselproduktie. Green/ Blue Growth
 • Ontwikkeling geïntegreerde vormen van energie-opwekking (wind en water)
 • Ontwikkeling van nieuwe monitoringstechnieken (m.n. bij cumulatieve effecten, en effecten klimaatverandering)
 • Ontwikkeling van innovatieve onderwatergeluidsreducerende technieken bij aanleg windparken
 • Plastic soep: Hoe kan de hoeveelheid zwerfvuil en microplastics op zee effectief gereduceerd worden? Nieuwe verdienmodellen hiervoor inzetten om tot financiering van onderzoek te komen aangezien betalende probleemeigenaar ontbreekt.
 • Ontwikkelen van economisch rendabele toepassingen voor maritiem slib uit het Eems estuarium (www.ee-eemsdelta.nl) als sleutel om ecologisch herstel in gang te zetten en tegelijkertijd de economie te stimuleren

 Valorisatie

 • Welke nieuwe bedrijvigheid, producten, diensten verwacht u?
 • Nieuwe zandsuppletietechnieken (prijsvraag zandsuppleties)
 • Nieuwe technieken voor reductie van m.n. micro-plastics
 • Nieuwe vormen van mari-cultuur
 • Geïntegreerde energietechieken (wind en water)
 • Nieuwe monitoringstechnieken
 • Nieuwe concepten voor geluidsreductie bij bouw windparken
 • Methodieken om zwerfvuil/plastics te verwijderen
 • Nieuwe economische activiteiten: Geïntegreerde wind- en algenparken, duurzame visteelt (nieuwe offshore economie)
 • Nieuwe monitoringssystemen
 • Slimme schepenNieuwe zandsuppletietechnieken (prijsvraag zandsuppleties)
 • Methodieken om zwerfvuil/plastics te verwijderen
 • Nieuwe economische activiteiten: Geïntegreerde wind- en algenparken, duurzame visteelt (nieuwe offshore economie)
 • Nieuwe monitoringssystemen
 • Slimme schepen

Cross-overs

 • Binnen topsector Water met Maritiem en Watertechnologie
 • Buiten topsector Water met Energie, A&F, HTSM, T&U, ICT, Logistiek
 • Bij de topsector A&F is er belangstelling voor duurzamere vormen van aquacultuur energieparken met waarin integratie van voedselproduktie mogelijk is, inclusief( Green/Blue Growth)

Aandachts-punten

Op dit moment lijken er wel ambities, maar nog beperkte middelen te zijn voor deze KIC